Verkiezingen 2014

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, ook in de Gemeente Tilburg. Het FietsForum heeft voor u alle beschikbare programma’s op het thema verkeer en vervoer doorgenomen, met bijzondere aandacht voor ‘de actieve verkeersdeelnemers’: de fietsers, voetgangers en soortgelijk. Hieronder onze bevindingen.

Dit jaar doen er 14 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Van 11 partijen was het verkiezingsprogramma online beschikbaar. De overige drie – Leefbare Wijken en Dorpen, Partij voor Tilburg en OPA Tilburg – hebben we door het ontbreken van een online versie van het programma helaas niet mee kunnen nemen. Alle doorgenomen programma’s van de partijen besteden aandacht aan het onderwerp verkeer en vervoer. Het is iets dat leeft in de lokale politiek. En er valt iets te kiezen op dit thema door de duidelijke verschillen.

Het CDA maakt zich hard voor de verkeersveiligheid, onder andere van kwetsbare verkeersdeelnemers waar fietsers bij horen. Men spreekt de ambitie uit om richting nul verkeersdoden te gaan in de woongebieden en geen slachtoffers op de schoolroutes. Een middel daartoe is het invoeren en handhaven van maximaal 30 km/h. Verder geeft het CDA te kennen dat de fiets de meest duurzame verkeersmodus is, maar verbind hier alleen de conclusie aan dat de fietsstallingen gratis moeten blijven.

Een aantal partijen zetten zich expliciet in voor de fietser. De Partij voor de Arbeid (PvdA) ‘kiest voor rood asfalt’. Met name onderhoud en veiligheid vraagt de aandacht, volgens de partij. Verder is er in het programma van de PvdA weinig te lezen over mobiliteit. Daardoor wordt het beoordelen van hun plannen lastig. Het omgekeerde zien we bij D66. In dit programma komt het onderwerp fiets het meest uitgebreid aan bod. Men benoemt ook concrete acties. Men wil laadpunten voor elektrische fietsen, prioriteit voor de fiets in de spoorzone, voldoende stallingen, wanneer mogelijk gratis fietsstallen bij het centraal station en de fietsverbindingen verbeteren. Ook verkeersveiligheid heeft de aandacht van D66: ‘Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen en oudere fietsers, verdienen speciale aandacht’. GroenLinks profileert zich als partij voor het langzame verkeer. Zo moet Tilburg weer een echte fietsstad worden en verdient het langzame verkeer prioriteit bij investeringen. Onder langzaam verkeer verstaat men overigens niet alleen de fietser, ook de voetganger en rolstoelgebruiker worden expliciet genoemd. De SP kiest voor het openbaar vervoer en de fietser. ‘We zijn trots op onze rode fietspaden en de sternetroutes’. Deze moeten dan ook naar een hoger niveau getild worden. Tegelijkertijd pleit de SP voor de herinvoering van de piekbus, maar ook voor het oplossen van parkeerproblemen door de aanleg van buurtgarages.

Lijst Smolders, TROTS en de Tilburgse Volkspartij (TVP) profileren zich als ‘autopartijen’. Alle drie de partijen pleiten voor goedkoper of gratis parkeren in de Tilburgse binnenstad, terwijl uit onderzoek blijkt dat de hoogte van het parkeertarief een doorslaggevende rol heeft bij een aantrekkelijk fietsklimaat. Smolders stelt dat het Pieter Vreedeplein moet worden afgesloten voor het fietsverkeer. Verder zijn TROTS en lijst Smulders het er over eens dat de Spoorlaan tweerichtingsverkeer moet blijven voor het gemotoriseerd verkeer. De Tilburgse Volkspartij (TVP) noemt automobiliteit de voorwaarde voor een vitale stad. Ze willen o.a. 60 km/h op de ringbanen. Er moet extra parkeercapaciteit komen in de centra en in de woonwijken. Fietsers moeten geweerd worden van de Korte Heuvel en het Pieter Vreedeplein. De TVP stelt anderzijds wel dat fietsers een belangrijke rol spelen in het centrum. Ze pleiten dan ook voor meer beugels in het centrumgebied en extra ruimte voor de fiets bij het station. Het sternetwerk moet worden opgewaardeerd, maar de hoofdfietsroute in de Koestraat is voor de TVP anderzijds weer een doorn in het oog, deze moet op de schop. Met andere woorden, van deze drie partijen lijkt TVP nog het meest fietsvriendelijke te zijn.

De VVD stelt nadrukkelijk dat het niet aan de politiek is om te beslissen hoe mensen reizen, maar dat dit een vrije keuze van de burger is. De gemeente moet zich schikken naar deze voorkeuren. Ze lijkt echter wel een duidelijke voorkeur te hebben: ‘wanneer velen de auto kiezen, geeft het een gemeente geen pas daar een stokje voor te willen steken’ en de campangeborden zijn duidelijk: ‘Parkeren geen melkkoe’ en ‘De VVD verbreedt de Bredaseweg’. Verder noemt de partij ‘bereikbaarheid’ tot een van de drie speerpunten. Al is het niet duidelijk welke bereikbaarheid dat is.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) trapt af men het idee dat de gemeente Tilburg geconfronteerd wordt met grote verkeersproblemen. Oplossingen zoekt men vooral in collectief en individueel openbaar vervoer. Ook wegen mogen worden verbreed en het netwerk mag groeien. De fietser is afwezig in het programma voor de senioren. Wel stelt men dat de bereikbaarheid van bepaalde voorzieningen gewaarborgd dient te blijven voor minder mobiele mensen, zoals bij ‘de wegen en paden rondom verzorgingshuizen’. Verder moet opgemerkt worden dat de VSP nu hetzelfde programma hanteert als bij de verkiezingen in 2010.

Er zijn een aantal partijen die regionale verbindingen ter sprake brengen. Deze regionale verbindingen zijn een van de speerpunten van het FietsForum. De VVD en het CDA hebben het over stad-land verbindingen die voornamelijk een recreatieve rol hebben. Deze lanen kunnen gebruikt worden door fietsers, maar ook door andere sportievelingen. D66 vraagt ‘speciale aandacht’ voor de fietsverbindingen met onze regiogemeenten. GroenLinks onderstreept het belang van snelfietsroutes in Brabant stad verband, maar tekent gelijktijdig aan dat er voldoende infrastructuur is. Dus CDA en VVD zien vooral kansen in recreatieve verbindingen naar buiten. GroenLinks en D66 zien ook kansen voor het woon-werkverkeer.

Op basis van deze opsomming geeft het FietsForum u geen stemadvies. We zijn van mening dat dit volledig aan uzelf is. U zal prioriteiten stellen en afwegingen maken. Bovendien is een stemadvies enkel en alleen op basis van het onderdeel verkeer en vervoer een te smalle basis. In de gemeente spelen veel andere, minstens even belangrijke zaken. Wel hopen we van harte dat u gebruik gaat maken van uw stemrecht.

Bij de samenstelling van dit artikel hebben we getracht zo nauwkeurig mogelijk de programma’s van de politieke partijen samen te vatten. Daarbij moesten we noodzakelijkerwijs voorbij gaan aan alle details en eventuele nuanceringen. We verwijzen u voor een meer uitgebreid beeld graag door naar alle programma’s zelf. Dank aan Angela en Peter voor hun assistentie bij dit artikel.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.